Besinler Diyet

DİYETETİK VE DİYET TEDAVİSİ

DİYETETİK VE DİYET TEDAVİSİ

TEMEL BİLGİ VE BECERİLER

 • Temel kimya, matematik, istatistik bilgilerine sahip olmak,
 • Temel psikoloji, sosyoloji bilgilerine sahip olmak,
 • Sağlıklı ve hasta birey psikolojisi bilgisine sahip olmak,
 • Toplum psikolojisi bilgisine sahip olmak,
 • – Temel anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji bilgisine sahip olmak,
 • – Besin mikrobiyolojisi bilgisine sahip olmak,
 • – Genel tıbbi biyoloji ve genetik bilgisine sahip olmak,
 • – Kişisel ve toplumsal sağlık bilgisine sahip olmak,
 • – Aile plânlaması bilgisine sahip olmak,
 • – Biyoistatistik bilgisine sahip olmak,
 • – Genel iktisat bilgisine sahip olmak,
 • – Yönetim ekonomisi bilgisine sahip olmak,
 • – Bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak,
 • – Halkla ilişkiler (hasta ve sağlam) bilgisine sahip olmak,
 • – Besin hijyeni/sanitasyonu bilgisine sahip olmak,
 • – İlk yardım bilgisine sahip olmak,

 

TEMEL BİLGİ VE BECERİLER

 • – İş sağlığı ve iş güvenliği bilgisine sahip olmak,
 • – Karar verme yeteneğine sahip olmak,
 • – Kendi görev ve sorumluluğuna verilen kaynakları verimli kullanma becerisine sahip olmak,
 • – Mesleğini icra edebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmak,
 • – Mesleğine ilişkin mevzuat bilgisine sahip olmak,
 • – Meslekî terim bilgisine sahip olmak,
 • – Problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • – Meslekî teknolojik gelişmeleri takip etme becerisine sahip olmak,
 • – Toplumların beslenme kültürlerini öğrenme bilgisine sahip olmak,
 • – Beslenme eğitimi yapabilmek için gerekli bilgi, öğretme ve davranış kazandırma becerisine sahip

olmak,

 • – Beslenme alanlarında çalışanları yönetme, organize etme ve denetleme bilgi ve becerisine sahip

olmak,

 • – Beslenme alanlarında çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmesi için gerekli hizmet içi eğitim
 • programlarını organize etme yürütme bilgi ve becerisine sahip olmak,
 • – Meslekî konularda araştırmalar yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak,
 • – Meslekî konularda danışmanlık ve yöneticilik yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak,
 • – Okul, oda, dernek mesleki kuruluşların düzenlediği seminer, konferans, sempozyum, mesleki
 • toplantı ve geliştirme eğitimi gibi faaliyetlere katılma becerisine sahip

 

BESİN VE BESLENME ALANINDA

BİLGİ VE BECERİLER

 • Beslenme ilkeleri bilgisine sahip olmak,
 • – Beslenme biyokimyası bilgisine sahip olmak,
 • – Besin kimyası ve analizleri bilgisine sahip olmak,
 • – Tüm besinlerin (işlenmiş, yarı işlenmiş, işlenmemiş, fonksiyonel ve özel amaçlı) bileşimleri, özellikleri,
 • işlevleri ve metabolizma üzerine etkileri konusunda bilgi sahibi

olmak,

 • – Besinlerde fiziksel ve kimyasal etkilerle oluşan değişimler bilgisine

sahip olmak,

 • – Besin kontrolü ve mevzuatı bilgisine sahip olmak,
 • – Besin standardlarından faydalanmasını bilmek,
 • – Besin sağlığı ve güvenliği (katkı ögeleri, kontaminantlar, küfler ve

mikotoksinler, organik ve inorganik toksinler) bilgisine sahip olmak,

DİYETETİK VE DİYET TEDAVİSİ
DİYETETİK VE DİYET TEDAVİSİ

BESİN VE BESLENME ALANINDA

BİLGİ VE BECERİLER

 • – Besin zenginleştirme bilgisine sahip olmak,
 • – Beslenmede besin ve besin ögesi takviyeleri bilgisine sahip olmak,
 • – Besin ögesi –besin ögesi etkileşimi bilgisine sahip olmak,
 • – Beslenme ve immün sistem ilişkisi bilgisine sahip olmak,
 • – Beslenme ve genetik ilişkisi bilgisine sahip olmak,
 • – Egzersiz ve beslenme, özel yaşam koşullarında beslenme

ve uzayda beslenme vb. konularda bilgi sahibi olmak,

 • – Besin ilâç etkileşimi bilgisine sahip olmak,
 • – Beslenme eğitimi bilgisine sahip

 

DİYETETİK VE DİYET TEDAVİSİ

ALANINDA BİLGİ VE BECERİLER

 • Hastalıklar hakkında genel bilgiye sahip olmak,
 • – Hastalık sırasında oluşan metabolik ve biyokimyasal değişikliklerle ilgili bilgi sahibi olmak,
 • – Hastalıkların lâboratuvar bulguları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Çeşitli hastalıklar için gerekli olan diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Hastalık tanısında kullanılan test diyetleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Beslenme hastalıkları epidemiyolojisi bilgisine sahip olmak,
 • – Yenidoğan, postmatüre ve prematüre bebeklerin beslenmesi bilgisine sahip olmak,
 • – Doğuştan anatomik bozuklukla doğan bebeklerin beslenmesi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Çocuk ve adölesan beslenmesi bilgisine sahip olmak,
 • – Gebe ve emzikli annelerin beslenmesi bilgisine sahip olmak,
 • – Yaşlılıkta beslenme bilgisine sahip olmak,
 • – Şişmanlık, zayıflık, malnütrisyon vb durumlarda beslenme ile tedavi hakkında bilgi sahibi

olmak,

 • – Yeme davranışı bozukluklarının (anoreksia nervoza, bulimia nervoza ) ve bunların

beslenme ile tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,

 

DİYETETİK VE DİYET TEDAVİSİ

ALANINDA BİLGİ VE BECERİLER

 • – Akut ishaller ve beslenme ile tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Doğuştan metabolik hastalıklar (fenilketonüri, galaktozemi ) ve diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi

olmak,

 • – Malabsorbsiyon hastalıkları (laktoz intoleransı, kistik fibrozis vb) ve diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Kalp-damar hastalıkları ve diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Sindirim sistemi hastalıkları (ozafajit, gastrit, peptik ülser, dumping sendromu, konstipasyon, spastik kolon, ülseratif kolit vb) ve diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Karaciğer hastalıkları (safra kesesi, siroz, pankreatit ) ve diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Endokrin sistem hastalıkları (diyabet, cushing sendromu, gut vb) ve diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Üriner sistem-böbrek hastalıkları ve diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Diyaliz hastalarının diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Transplantasyon hastalarının diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Enfeksiyon hastalıkları ve diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Cerrahî hastalıklar ve diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,

 

DİYETETİK VE DİYET TEDAVİSİ

ALANINDA BİLGİ VE BECERİLER

 • – Yanıklar ve diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Kemik ve eklem hastalıkları ve diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Kas hastalıkları ve diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Nörolojik ve psikiatrik hastalıklar ve diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi

olmak,

 • – Enteral ve total parenteral beslenme hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Kanser ve diyet tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Menapoz ve beslenme hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Hastalıkların birinin veya birkaçının bir arada bulunması durumunda hastanın klinik ve laboratuvar bulgularına uygun ve kişiye özel diyet tedavisi plânlama, yazma, uygulatma, denetleme ve izleme bilgisine sahip olmak.
 • Hastaların uygulayacakları diyet konusunda eğitim prensipleri bilgisine

sahip olmak,

 • – Davranış değişikliği tedavisi bilgisine sahip

 

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ

ALANINDA BİLGİ VE BECERİLER

 • Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda toplu beslenme hizmetlerinin yönetimi ve denetimi hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak,
 • – Toplu beslenme hizmetlerinin tüm aşamalarında personel, fiziksel alan, araç-gereç besin hijyeni/sanitasyonu standardları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Menü planlama ilkelerine uygun olarak menü plânlama ve

uygulatma hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak,

 • – Mutfak ve yemekhane ile ilgili alanları plânlama ve mutfak araç- gereçlerinde gerekli durumlarda restorasyon yapma ile ilgili standardlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Toplu beslenme çalışanlarının seçimi, yönetimi, organizasyonu,

eğitimi ve denetimi hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak,

 • – Standard tarifelerin geliştirilmesi ve uygulatılması konularında bilgi sahibi olmak,

 

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ

ALANINDA BİLGİ VE BECERİLER

 • – Toplu beslenme çalışanlarının  belirli   aralıklarla    sağlık ve            portör

kontrollerinin takibi hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak,

 • – Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlara alınacak olan tüm besin ve ekipmanın teknik şartnamelerini düzenleme, kontrol etme ve teminini sağlama konularında bilgi sahibi olmak,
 • – Yemek servisi sistemleri bilgisine sahip olmak,
 • – Uygun satın alma ve depolama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Geniş çapta yemek hazırlama, pişirme ve servis teknikleri hakkında bilgi

sahibi olmak,

 • – Yemek hazırlama, pişirme ve servisinde kullanılan araç ve gereçlerin yapım malzemelerini özellikleri ve kullanım talimatları bilgisine sahip olmak,
 • – Yemek hazırlama, pişirme ve servisinde kullanılan araç ve gereçlerin

yapım malzemelerinin sağlık üzerine etkileri bilgisine sahip olmak,

 

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ

ALANINDA BİLGİ VE BECERİLER

 • – Toplu beslenme sistemlerinde maliyet  kontrolü   bilgisine              sahip

olmak,

 • – Yemek hizmetlerinin özelleştirilmesinde   gerekli    olan      teknik

şartnameleri  ve sözleşmeleri hazırlama  bilgi  ve                     becerisine         sahip

olmak,

 • – Toplu beslenme çalışanlarına meslekî hizmet içi eğitim verebilme

bilgi ve becerisine sahip olmak.

 • – Toplu beslenme sistemlerinde bütçe    hazırlama,            yönetimi         ve denetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Ziyafet menüleri, kokteyl menüleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Yemek protokol kuralları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • – Çeşitli alan, yüzey ve ekipmanlar için  kullanılan   temizleyici   ve

dezenfektanların  özellikleri  ve  kullanımları hakkında                           bilgi          sahibi

olmak,

 

TOPLUM BESLENMESİ ALANINDA

BİLGİ VE BECERİLER

 • Beslenme ekolojisi bilgisine sahip olmak,
 • – Beslenme antropometrisi bilgi ve becerisine sahip olmak,
 • – Beslenme antropolojisi bilgisine sahip olmak,
 • – Besin tüketim    araştırmalarının   plânlanlanmasını,     uygulanmasını     ve

değerlendirilmesini sağlama, yorumlama bilgi ve becerisine sahip olmak,

 • – Beslenme epidemiyolojisi ilkelerini  ve  yöntemlerini    kullanabilme                     bilgi        ve becerisine sahip olmak,
 • – Değişik koşullarda çalışanların sağlığı ve beslenme durumu bilgisine sahip olmak,
 • – Toplumdaki risk gruplarının  (gebe,  emzikli,  çocuk  )    beslenmesine     ve

sorunlarına uygun çözüm yolları geliştirme bilgisine sahip olmak,

 • – Afet ve acil durumlarda beslenme bilgisine sahip olmak,
 • – Topluma beslenme eğitimi yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak,
 • – Eğitim yöntemleri ve eğitim materyalleri geliştirme bilgisine sahip olmak,
 • – Toplumun beslenme plân ve politikaları yapma ve uygulatma bilgisine sahip

olmak,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »